Logo
| WinToets 5.0

Support

 
Zoeken

Update-overzicht WinToets 5.0

Hier vindt u een overzicht van alle vernieuwingen die in versie 5.0 zijn aangebracht, vanaf de eerste openbare versie 5.0.82 van mei 2015. >> naar downloadpagina updates of >> downloadpagina setups [inlog vereist]

Ontwerp van versie 5.0: Allard Bijlsma & Peter Hartman & Paul Swennenhuis.
Programmeurs versie 5: Peter Hartman [applicaties], Paul Swennenhuis [Flash- & HTML5-player]. 
Bij inhoudelijke vragen, e-mail naar helpdesk@drp.nl  [helpdesk] of gebruik het vraagformulier.


 

Versie 5.0.206 | 12-11-2018 | setup-versies

ALGEMEEN

 • Volledig nieuwe setups voor netwerk, standalone, citrix en onze partners.
 • Alle aanpassingen in alle onderdelen vanaf oktober 2018, zijn verwerkt in deze update.

WTMaak

 • Aanpassing van de tekstverwerker export in WTConverter en WTMaak i.v.m. het itemtype Matrixmeer(meer)keuze
 • Herstellen van de knoppen voor het (de)selecteren van meerdere studenten tegelijk op het scherm Machtig Cursisten.
 • Bestand | Afdrukken naar Tekstverwerker | Overzicht | Gebruiktemetadata... gooit de antwoorden niet meer door elkaar

WTAfname

 • Verholpen: Bij zelf nakijken van een Essay item werd het door de cursist gegeven antwoord weergegeven met RTF-codes (wat niet erg leesbaar is).
 • Gewijzigd: Bij afsluiten van een toets blijft het afnamevenster niet meer in beeld op de achtergrond.
 • Als er geen internet verbinding is wordt het mathJax script uitgeschakeld (kan anders tot vertraging leiden)

WinToets50_cursist

 • Nieuw scherm en knoppen (nu van betere kwaliteit).

WTCrashRecovery 

 • Export als HTML wordt direct geopend in MS Word.

 

Versie 5.0.203 | 04-10-2018 | setup-versies

ALGEMEEN

 • Volledig nieuwe setups voor netwerk, standalone, citrix en onze partners.
 • Alle aanpassingen in alle onderdelen vanaf oktober 2017, zijn verwerkt in deze update.
 • Werking onder LDAP is verbeterd.
 • Afname in het netwerk kan nu ook plaatsvinden middels de ingebouwde HTML5-player.
  Vanaf medio 2019 wordt deze player de default afnamemethode.

WTMAAK

 • ASCIIMath notatie werkt in alle tekstvakken. Werkt ook in combinatie met het nieuwe rekenen/breuken itemtype.
  Bèta-annotaties kunnen nu eenvoudig op deze wijze worden ingebracht. 
 • Nieuwe itemtypes: Slider, Categoriseren, Flashcard, Woordkeuze, Essay, Rekenen; zoals we die ook in Quayn kennen.
  Deze vraagtypes zijn alleen te gebruiken als de WebPlayer binnen WTAfname wordt gebruikt.
  Let op: het vraagtype 'Rekenen' is het eerder aangekondigde breukenvraagtype.
 • In het menu Itemtype is nu direct te zien welke itemtypes nog door de oude WTAfname worden ondersteund, welke door de WebPlayer van Quayn en welke door beide.
  W=WinToets en Q=Quayn.
  In 2019 trekken we dit volledig gelijk, zodat Quayn en WinToets beiden exact dezelfde vraagtypes nog ondersteunen. Medio 2019 wordt de WebPlayer binnen WTAfname de default afnameplayer. De oude WTAfname-player wordt dus afgebouwd. Online en offline afnemen wordt straks in de beleving van de cursis hetzelfde.
 • Een reeks van verbeteringen in de afhandeling van HTML in de tekstvakken.
 • Er is een export aangebracht naar de app Kahoot, te vinden ondeer Bestand | Expteren | Naar apps.
 • Er is een export aangebracht naar iSpring Quiz en Suite, te vinden ondeer Bestand | Expteren | Naar apps.
 • Bij het vraagtype Open | Open is het mogelijk een "maximum toegestaan aantal woorden" in te voeren. Werkt samen met de WebPlayer.
 • Experimenteel ingebouwd: optie om elke bestaande toets om te bouwen naar een Flashcardtoets.
  Te vinden onder Bestand | Omzetten naar.
 • Experimenteel ingebouwd: generator om op basis van een reeks afbeeldingen en teksten een toets te maken. 
  Te vinden onder Bestand | Genereren | Op basis van media database.
 • Bij het exporteren van een toets met een begrippenlijst naar Quayn, gaat die lijst nu ook goed mee.
  Quayn kan deze lijst per oktober 2018 ook inlezen en gebruiken.

WTAFNAME

 • Nieuwste webplayer voor meegave in diverse exports: SCORM/ website/ e.d.
 • Webplayer ondersteunt nu de nieuwe itemtypes: Slider, Categoriseren, Woordkeuze, Essay, Rekenen.
 • Ondersteunig voor de Flashplayer is nu volledig uitgebouwd. Gebruikers kunnen vanaf nu nog enkel de HTML5-player gebruiken.
 • Afhandeling van games binnen IE is verbeterd en nu ook mogelijk via de ingebouwde WebPlayer.
 • Diverse bugs verholpen: probleem met tonen van begrippen na terugbladeren; afdrukken van score-overzicht.
 • WTAfname kan nu zowel met lokale als online gekoppelde XML-begrippenlijsten werken.

WTCONVERTER

 •  Tientallen nieuwe opties aangebracht: meer imports en meer exports en meer batch-aanpasmogelijkheden.

KOPPELING MET QUAYN

We werken al een tijdje aan de mogelijkheid elke toets van Quayn geheel offline via WinToets af te kunnen nemen. Steeds meer instellingen willen 100% veilig en soms zelfs zonder internet toetsen en examens kunnen afnemen. Dit geheel komt medio 2019 beschikbaar voor gebruikers van WinToets SUITE en Quayn SUITE en Quayn CONTENT. Het meeste hiervan is al klaar en we draaien er al pilots mee. Deze zaken kunt u nu al tegenkomen in de nieuwe WinToets 5.0.203:

 • Experimenteel meegestuurd is het programma afnameplanner.exe in de map DOCENT inhet applicatiedeel van WinToets. Medio 2019 is het standaard mogelijk elke in Quayn staande toets gecodeerd op te halen in Quayn en vervolgens offline af te nemen via WTAfname. Via Afnameplanner kan deze toets worden ingepland en worden toegewezen aan klassen en leerlingen.
  Scholen die hiermee al willen gaan experimenteren, kunnen contact opnemen met ons. Ook lokale TST- en TSTx-toetsen kunnen hiermee worden ingepland.
 • WTMaak kan nu zogenaamde TSTq-pakketjes vanuit Quayn direct openen. Die werken samen met de nieuwe Afnameplanner. 
 • Hiervoor is in WTMaak onder Bestand ook al de optie Downloaden experimenteel ingebouwd. Hier kan in het eigen Quayn-account een project worden aangewezen en direct in het netwerk worden geplaatst. Inplannen kan daarna met de Afnameplanner. Medio 2019 brengen we dit definitief uit. Alles werkt al wel 100%.
 • In de Cursist SCHIL is een nieuwe knop gekomen: Geplande afname starten. Werkt samen met Afnameplanner.
 • In de applicatiesubmap CURSIST staat nu het onderdeel moment50.exe. WTafname gebruikt dit om een in Afnameplanner aangemaakte planning te starten. Medio 2019 gaan we deze onderdelen officieel uitrollen.

 

 

Versie 5.0.174 | 03-10-2017 | setup-versies

Volledig nieuwe setupversie, waarin onder meer de volgende wijzigingen zijn aangebracht:

ALGEMEEN

 • Uitlezen RSSfeeds vanuit Schil aangepast op nieuwe url's

WTMAAK

 • Verbetering in QML- en QTI-imports aangebracht.
 • Probleem met centreren in tekstvakken is opgelost.
 • Diverse verbeteringen aangebracht in de spellingcontrole.
 • Aanpassingen in het omgaan met lettertypes en -groottes.
 • Béta: downloaden van TSTq vanuit Quayn (komt binnenkort in aparte EXE-file voor planningen).
 • Uitbreiding mogelijkheden in omzetten TST naar Quayn-package.
 • Het is nu mogelijk met [Shift] en [Ctrl] selecties in één keer aan te wijzen binnen Project | Selecteer | Handmatig.
 • Enkele specifieke crash-problemen opgeslost voor zeer specifieke typen 64-bits laptops.
 • Werking invoeren N-term aangepast aan wijzigingen bij Cito hierbij.
 • Comboboxen kunnen nu vreemde tekens aan, inclusief Russisch en (oud)Grieks.
 • Ondersteunt nu de Matrix | meermeerkeuzevraag.
 • SVG-bronnen kunnen nu worden gekozen en afgebeeld.

WTAFNAME

 • Nieuwste webplayer voor meegave in diverse exports.
 • Mogelijkheid tot het direct afnemen van een zip-package vanuit Quayn. Wijs hiervoor zip aan in plaats van TST.
  Verwacht: speciaal planningsonderdeel voor inplannen van TST-toetsen, TSTX (beveiligde zip) en TSTq (beveiligde Quayn-zip).
 • Ondersteunt nu de Matrix | meermeerkeuzevraag.
 • Slaat bij werken met de WebPlayer, resultaten nu lokaal op.
 • Probleem met tekenen randen rond HTML5-vakken is opgelost.

WTANALYSE

 • Metadata wordt nu ook mee ge-exporteerd naar Excel.
 • Bij hotspot- en meermeerkeuze-items worden de antwoorden nu ook als A t/m F genoteerd
 • Bij de Statistiek analyse export naar Excel wordt de stam nu ook meegenomen (zie TO1-2-niveau III analyse.xlsx).
 • Bij de Statistiek analyse export naar HTML wordt de stam nu ook meegenomen (zie TO1-2-niveau III analyse.mht (webarchief, gezipt)).

WTCONVERTER

 • Verbetering in QML-import aangebracht.
 • Mogelijkheid toetsen vanuit N@Tschool in te lezen via IMS QTI.
 • Diverse verbeteringen in het batchgewijs aanbrengen van Project Instellingen.
 • Meenemen EAN-nummer bij omzetten naar Quayn-package.
 • Matrixvragen gaan nu ook mee in het conversieproces.

 

Versie 5.0.152 | 07 februari 2017 | setupversie

Volledig nieuwe setupversie, waarin onder meer de volgende wijzigingen zijn aangebracht:

ALGEMEEN

 • GlobalSign certificaat aangebracht, waardoor Microsoft ons weer aangeeft als 'betrouwbare partij'.

WTMAAK

 • Voor pilotklanten is het vanuit de SUITE-licentie nu mogelijk vanuit WTMaak willekeurig welk Project direct vanuit Quayn op te vragen, te downloaden en in te lezen.
 • Kan nu omgaan met beveiligde TSTq-bestanden, afkomstig uit Quayn.
 • We hebben het programma geschikt gemaakt voor het aan- en loskoppelen van toetsenborden, als WTMaak gebruikt werd op een tablet met Windows 10.
 • Controleert nu bij het opslaan van een project ook of de itemID's wel allemaal uniek zijn.
 • Verbeteringen aangebracht voor de omzetting van versie 4.0-bestanden.
 • Export naar "A New Spring" toegevoegd. Export is nu nog zonder HTML-opmaak. Wat geëxporteerd wordt is meerkeuze (MC), meermeerkeuze (MR), woord (FiB), getal(FiB) en open (E).
 • Voor de Dictee- en Verbetevraag is aangepast dat in het eindscherm niet meer getypt kan worden.
 • Gebruikers van de PRO-versie, kunnen nu ook WinToetsXML-bestanden (uit SCORM of Quayn) inlezen.
 • Batchexport per hoofdstuk vanuit het generatorvenster werkt nu goed.
 • Genereren van een toets op basis van een medialijst (foto's) is ingebouwd [bèta].
 • Het soms crashen van programma bij genereren van een toets, waarbij ook metadata werd aangebracht, is verholpen.
 • Het soms niet inlezen van alle bronnen bij oudere exportpakketjes, is verholpen.
 • Foutmelding bij het inlezen van bestanden met in de naam een " " is verholpen.
 • Bij het kopieren van items levert een Selecteer niets nu ook in de kolom Item Instellingen op, dat daar gedeselecteerd wordt.
 • Het venster dat standaard verschijnt bij het inlezen van Quayn Packages kan nu worden uitgzet, zodat dat niet elke keer weer verschijnt.
 • Foutje in het niet volledig opslaan van het Schema bij de Project Instellingen, is verholpen. Hij slaat nu weer alles op.
 • Verbeteringen aangebracht in het bladeren via de [Tab]-toets bij de vensters van de Project Instellingen.

WTAFNAME

 • Nu geschikt voor afname van HTML5-toetsen via ingebouwde Quayn WebPlayer. Eind 2017 zal deze webplayer de huidige afname vanuit WTAfname geheel vervangen. Hiervoor werken we aan de inbouw van alle vraagtypes van WinToets in Quayn. Ook: tekenen, wiskundige functies, spreken, dictee, matrix en meer.
 • Het font van de matchinglijst staat nu vast ingesteld op fontgrootte 12
 • Bij het starten van een kopie van WTAfname die op het bureaublad staat komt er 2 maal een waarschuwing, de eerste maal vanwege de locatie van waaraf gestart wordt, de tweede maal vanwege het niet kunnen vinden van WinToets50.ini.
  Als je dan toch doorgaat zullen de resultaten worden opgeslagen in de lokale map C:users<user>documents Mijn WinToets 5.0 bestanden GEGEVENS"

QUAYNBROWSER

 • Diverse verbeteringen aangebracht en verdere vormen van beveiliging, steeds in overleg met gebruikers.

WTCONVERTER

 • Import van bloqs-examens toegevoegd. Deze examens van Iddink te Ede worden vanaf juli 2017 verspreid binnen ons www.onlinetoetsportaal.nl.
 • De WTConverter onthoudt de laatst gekozen import- en export-optie.
 • Ingebouwd dat je kunt zoeken naar lege velden en die kunt vullen door iets.
 • Ingebouwd dat je een groot bestand kunt opsplitsen in deeltoetsen met een op te geven aantal vragen.

WTDIAGNOSE

 • In het overzicht van de machtigingen is een knop toegevoegd (linksonder) waarmee door een Administrator in één keer voor bepaalde usergroups de rechten ingesteld kunnen worden.
 • De standaard instelling (zoals die ook in de handleiding getoond wordt) staat al ingevuld maar daar kan van afgeweken worden.

 

Versie 5.0.140 | 28 juni 2016 | setupversie

Volledig nieuwe setupversie, waarin onder meer de volgende wijzigingen zijn aangebracht:

 • WTMaak

  • Nieuwe HTML5-player, identiek aan die we gebruiken in Quayn.
  • Verbeteringen in de import voor IMS QTI 2.1-pakketjes. Voorbeeld: te veel witruimte tussen regels bij import wordt 'weggepoetst'.
  • Uitbreiding van de beveiligings-mogelijkheden in de standalone QuaynBrowser CSE [SUITE] voor gebruikers van Quayn naast WinToets.
  • Import van matrixvragen vanuit WinToetsXML is nu mogelijk.
  • Bij gebruik van afbeeldingen in een tekstvak, wordt de SRC-locatie nu correct meegenomen.
  • Kleurintensie knopjes in menu-balk aangepast op basis van wensen van gebruikers.
  • Bij gatentekst/combobox heeft de knop daar nu de functie 'wijzigen' als een gat of combobox is geselecteerd.
    
 • WTAfname
  • Als opmaat naar een volledige integratie van WTAfname met een afname in Quayn, is het vanaf nu mogelijk een Quayn-zip in WTAfname te openen en daarna lokaal af te nemen. Definitieve versie en uitgebreide uitleg hierbij wordt einde zomer 2016 verwacht. Uitslag wordt lokaal opgeslagen in een WTA-bestand en binnenkort gesynchroniseerd met Quayn. Deze functie maakt het straks ook mogelijk ook binnen WTAfname toetsen te gaan afnemen met de nu ingebouwde HTML5-player. Op termijn wordt dit de default WTAfname, waarbij ook spraakanalyse en voorlezen via ReadSpeaker mogelijk gaat worden. Online afname in Quayn en beveiligde offline afname in WTAfname zal vanaf dan 100% identiek verlopen.

 

Versie 5.0.125 23-03-2016 | setup-versie

Volledig nieuwe setupversie, waarin onder meer de volgende wijzigingen zijn aangebracht:

 • WTMaak
  Nieuw:
  - Corrigeren van bron extensies.
  - Knop om te embedden. Om onder andere youtube filmpjes te embedden in een grote bron.
  - Selectie Matrix, om aan de hand van twee metadatavelden vragen te selecteren.
  - Bij het overzicht van de items kan de volgorde van de kolommen door slepen gewijzigd worden.
  De kolombreedtes kunnen ook aangepast worden.
  Opgelost:
  - Export naar Quayn Package / SCORM verbeterd voor het importeren/afspelen van toetsen in Quayn.
  - De optie om te zoeken en vervangen is verbeterd.
  - De generator voor gatentekst en comboboxen is aangepast.
  - Bij de Opdracht-tekstverwerker-items kan worden aangegeven of spelling en/of synoniemen beschikbaar zijn in WTTekstverwerker
  - De venstergrootte (Project Instellingen, restricties) kan weer gewijzigd worden.
 • WTAfname
  Nieuw:
  - Het kiezen van een project kan nu naar keuze met de Windows explorer of met een interne explorer.
  De reden hiervoor is dat bij scholen, het gebruik van de Windows explorer in combinatie met de beperkte rechten van leerlingen problemen geeft:
  1. De explorer start standaard niet in de root van de toetsen map maar in de laatst gebruikte map.
  2. De explorer staat toe dat je de toetsenmap verlaat waarna je er niet meer naar terug kunt (de map is vaak verborgen en de rechten op bovenliggende mappen zijn beperkt).
  Opgelost
  -Grote bron Gatentekst heeft calculator als optie.
   
 • WTTekstverwerker
  - De beschikbaarheid van spelling en synoniemen kan worden ingesteld in WTMaak
   
 • WTMonitor
  Nieuw:
  - Knop toegevoegd om alle openstaande verzoeken tegelijkertijd toe te kennen (of af te wijzen)

 

Versie 5.0.117 07-01-2016 | setup-versie

Volledig nieuwe setupversie, waarin onder meer de volgende wijzigingen zijn aangebracht:

 • Schil | bèta-onderdeel QuizPlanet aangebracht.
  Hiermee kunnen startende gebruikers eerst kennismaken met een eenvoudige editor, die maar 4 vraagtypes kent, maar wel een export kent naar WinToets, SCORM en Quayn.
 • WTMaak | het overzicht van de sprongen is aangepast
 • WTMaak | scherm past nu ook binnen de 1024 x 768 pixels (resolutie aanpassing).
 • WTMaak | je kunt nu weer handmatig een selectie maken uit een kleine toets.
 • WTMAAK | crash wordt voorkomen bij het gebruik van de opdrachtvraag met het WTTekenprogramma.
 • WTAfname | achtergrond kleuren van de antwoordvakken tijdens WTAfname (ingesteld in WTMaak) werken weer.
 • WTMonitor | kan weer groepsgewijs (alle selecties) leerlingen toelaten tot de toets.
 • WTAfname | comboboxen onthouden antwoorden weer van leerlingen wanneer ze terugbladerden.
 • WTAnalyse | opgelost: kon in sommige gevallen resultaat verliezen in het wta-bestand.

 

Versie 5.0.110 | 22-10-2015 | setupversie

Volledig nieuwe setupversie, waarin onder meer de volgende wijzigingen zijn aangebracht:

 • Schil | mogelijkheid bij TST informatie op te vragen en direct WTA bij TST op te starten [nieuw].
 • WTMaak | update van HTML5-player.
 • WTMaak | export naar IMS QTI 2.1 verbeterd en uitgebreid.
 • WinToets voor Smartschool | te veel gewiste instellingen, weer terug in het menu aangebracht.

 

Versie 5.0.106 03-10-2015 | setupversie

Volledig nieuwe setupversie, waarin onder meer de volgende wijzigingen zijn aangebracht:

 • WTMaak: bugs hersteld in de werking van gatentekst- en comboboxvragen, zoals goed rekenen lege gaten.
 • WTMaak: testvenster bij comboxvragen is verwijderd.
 • WTAfname: bug hersteld rond het goedrekenen van verkeerde gatenteksten en comboboxen.
 • WTAFname: check op schrijfrechten bij aanvang van een toets is versneld.
 • WTAnalyse: filteren van uitslagen is verbeterd.
 • WTAnalyse: weergave resultaten gatentekst- en comboboxvragen verbeterd.

We raden elke gebruiker aan deze update op te halen en vanaf nu minimaal met versie 5.0.106 te werken.


 

Versie 5.0.102 24-09-2015 | losse update

In drie onderdelen zijn verbeteringen aangebracht. Deze onderdelen zijn alleen in het updatepakket beschikbaar. Binnenkort plaatsen we ook weer een setupversie, die alle vernieuwingen van de afgelopen weken gaat bevatten. Onderstaande updates moeten handmatig worden aangebracht.

 • WTMaak: de rechtstreekse upload naar Quayn werkt weer.
 • WTAnalyse: weergave van de juiste gatentekst en combobox antwoorden is verbeterd.
 • WTAfname: nakijken van gatentekst en combobox vragen werkt weer goed.
 • WTAfname: het eerste item dat afgebeeld wordt is niet meer leeg.
 • WTAfname: Grote Bron-teksten worden nu goed omgezet naar HTML.

 

Versie 5.0.94 01-09-2015 | setupversie

Volledig nieuwe setupversie, waarin onder meer de volgende wijzigingen zijn aangebracht:

 • WTMaak: bug is hersteld waarbij, na het opgeven van Project Instellingen, in sommige vraagtypes als meerkeuze, meermeerkeuze en matching de antwoorden werden gedupliceerd.
 • WTMaak: verbeteringen aangebracht in de werking van de begrippenlijstkoppeling. Het werken met een Preview in WTAfname werkt ook weer.

 

Versie 5.0.92 27-08-2015 | setupversie

Volledig nieuwe setupversie, waarin onder meer de volgende wijzigingen zijn aangebracht:

 • Schil: kleine verbeteringen in werking.
 • WTMaak: verbeterde schaling bij gebruik op laptops met lage resolutie.
 • WTMaak: bug hersteld bij openen TST via een dubbelklik. 1e vraag komt nu weer mee.
 • WTMaak: verbeteringen in export naar tekstverwerker.
 • WTMaak: verbeterder verwerking van geplakte tekst in HTML-editor.
 • WTMaak: begrippenlijstkoppeling, zoals bekend in versie 4.0, is nu ook werkend in 5.0.
  Verwacht: mogelijkheid dit mee te nemen naar HTML5-player.
 • WTPrint: verbeterde werking afdrukken naar tekstverwerker vanuit Quayn.
 • HTML5-player: diverse verbeteringen in diverse itemtypes.
 • WTConverter: verbeterde omzetting van oudere TST-bestanden naar Quayn-package.
 • De HELP is verder uitgebreid, onder meer met extra informatie bij de QuaynSupport-onderdelen, die deel uitmaken van WinToets 5.0 SUITE.
 • WTAfname: verbeteringen voor gebruikers in landen als Rusland, in combinatie met Windows-instellingen.
 • WTAnalyse: uitgebreidere exportopties voor externe partij, onder meer voor zippen uitslagen, inclusief gemaakte opdracht zoals Spraak.

 

Versie 5.0.84 | 06-06-2015 | setupversie

Volledig nieuwe setupversie, waarin onder meer de volgende wijzigingen zijn aangebracht:

WTMAAK

 • Verbeterde versie voor gebruik van, vanuit browser naar tekstvak gesleepte, afbeeldingen. Standaard worden ze nu inline (in de html) opgeslagen en bij een export met de HTML5-player, extern als JPG opgeslagen.
 • Probleem opgelost bij het kopiëren van items, waarbij deel van bestaande vragen werd overschreven.
 • HELP is verder uitgebreid, onder meer in de SCHIL-onderdelen.

 

Versie 5.0.82 | 29-05-2015 | setupversie

Eerste openbare en uitgeleverde versie. De eerste 81 versies betroffen bètaversies, slechts bekeken door een select aantal testers. Versie 5.082 bevat:

 • Setups voor 5.0 PRO, EXPERT en SUITE.
 • Aparte setups voor: Windows netwerken, standalone Windows, terminal servers, WinToets voor Smartschool.
 • Inclusief alle vernieuwingen die in de periode van 2008-2015 zijn aangebracht.

 

 

rss
De Rode Planeet
Hooiweg 5
9801 AJ Zuidhorn
telefoon 0594-501660
fax 0594-501669

mail info@drp.nl